• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Το έργο VineSOS ασχολείται με τα θέματα και τις προκλήσεις που αφορούν γενικότερα τη βιοποικιλότητα και πιο συγκεκριμένα, τις τοπικές ποικιλίες της αμπέλου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας, με ιδιαίτερο βάρος στις ποικιλίες που φύονται εντός των ορίων προστατευόμενων περιοχών Νatura 2000.

  Το υψηλό ποσοστό της τοπικής βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή απειλείται με απώλεια πολύτιμων γενετικών πόρων λόγω της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας που σχετίζεται με τις γεωργικές πρακτικές, τον τουρισμό και την αστική ανάπτυξη. Παρόλο που οι  τοπικές ποικιλίες αμπέλου διακρίνονται από προσαρμοστικότητα  στις συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος, συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο μείωσης ή ακόμα και εξαφάνισης λόγω εισαγωγής νέων ποικιλιών και εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών οινοπαραγωγής.

  Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προάγει έναν μηχανισμό εκτενών παρεμβάσεων οι οποίες θα κάνουν δυνατή την μακροπρόθεσμη διατήρηση των αμπελιών και θα εδραιώσουν ένα πλαίσιο διασυνοριακών πρακτικών για την προστασία τον τοπικών ποικιλιών αμπέλου. Αυτές οι πρακτικές θα διαμορφωθούν βάσει δεδομένων που θα προκύψουν από γενετικές αναλύσεις και επιτόπια έρευνα στις περιοχές εξάπλωσης των συγκεκριμένων ποικιλιών.

  Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης θα συνδράμει ενεργά στην επικοινωνία και τη δημοσιοποίηση των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων στα Μ.Μ.Ε. και σε έντυπο Τύπο ειδικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, το ΙΕΕ θα αναλάβει τη διοργάνωση εργαστηρίων σχετικά με την ισχύουσα  Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).

  Εταίροι του Έργου

  • Executive Agency on Vine and Wine, Bulgaria (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Union of Eonologists, Bulgaria (Εταίρος)
  • Association Prosperity and Development, Bulgaria (Εταίρος)
  • Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης (Εταίρος)
  • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Εταίρος)

  Προϋπολογισμός του έργου: € 1.116.107

  Προϋπολογισμός για το ΙΕΕ: € 127.271

  Δράσεις στα πλαίσια του έργου

  1. Βελτίωση του καθεστώτος προστασίας των τοπικών ποικιλιών αμπέλου: Ανάπτυξη Ενιαίας Στρατηγικής για την προστασία και διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου και κατάθεση προτάσεων, από κοινού, για τη διασφάλιση πιστοποίησης ΠΟΠ μέσα από τις ανάλογες διαδικασίες φορέων των δύο χωρών.
  2. Συγγραφή, από κοινού, ενός αμπελογραφικού οδηγού: Καταγραφή τον τοπικών ποικιλιών αμπέλου και των χαρακτηριστικών τους. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει γενετικά δεδομένα και μορφομετρικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών.
  3. Ίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης στη Βουλγαρία: Το Κέντρο Εκπαίδευσης θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του Έργου και θα προσφέρει εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δράσεις, για τους ενδιαφερόμενους φορείς, σε πιλοτικό αγρό και διαδικτυακά. Στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών θα δημιουργηθούν ειδικά έντυπα καθώς και ένα πλαίσιο οδηγιών για αειφορικές γεωργικές πρακτικές σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Βουλγάρικα και Αγγλικά) και σε Κώδικα Μπράιγ.