• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
    & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
    & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (IEE)

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

    Μελέτη της Ελληνικής και Διεθνούς Εκθεσιακής Αγοράς για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς: Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης αναλαμβάνει την πραγματοποίηση έρευνας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, για λογαριασμό επιχειρήσεων και οργανισμών, με ειδίκευση στην Ελληνική και διεθνή εκθεσιακή αγορά, με στόχο να διαπιστώσει το πλέον κατάλληλο και ορθό εκθεσιακό γεγονός για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που του έχει ζητήσει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες. Μέσα από αξιόπιστες βάσεις δεδομένων, το ΙΕΕ αναζητά την πλέον κατάλληλη έκθεση που να ταιριάζει με το προφίλ της επιχείρησης ή του οργανισμού, καθώς και με τους στόχους που θέλει να υλοποιήσει μέσω της συμμετοχής σε εκθέσεις.