• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

    ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  • 20 Νοεμβρίου 2017

    Το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό (υπολογιστές, laptops, NAS), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου «BIOPROSPECT» που εντάσσεται στο πρόγραμμα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ΙNTERREG “Balkan Mediterranean 2014-2020”. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα είδη και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά δίνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος.