• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
    & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
    & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • 20 Νοεμβρίου 2017

    Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό (υπολογιστές, laptops, NAS), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου «BIOPROSPECT» που εντάσσεται στο πρόγραμμα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ΙNTERREG “Balkan Mediterranean 2014-2020”. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα είδη και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά δίνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος.