• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Από την ίδρυσή του το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει, διαμορφώνοντας και εφαρμόζοντας μια συγκεκριμένη πολιτική προκειμένου να εγγυηθεί την ποιότητα αυτή.

  Όλες οι δραστηριότητες του ΙΕΕ διέπονται και διεξάγονται βάσει της φιλοσοφίας του Ποιοτικού Ελέγχου στα πλαίσια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που εξασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των:

  • απαιτήσεων των πελατών του, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της ικανοποίησής τους,
  • εφαρμοστέων απαιτήσεων.

  Το παρόν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται από το ΙΕΕ έχει δομηθεί πάνω στο πρότυπο  ISO 9001 και επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. Έτσι η νοοτροπία που διέπει τη λειτουργία όλου του στελεχιακού δυναμικού του, αλλά και των συνεργατών / προμηθευτών του, έχει ως αφετηρία και τέλος τον πελάτη, με τη διάθεση εκ μέρους της διοίκησης όλων των αναγκαίων πόρων, και την εκπόνηση προγραμμάτων και σχεδίων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, που συνεχώς ελέγχονται και αναθεωρούνται, ώστε να αποτελέσουν τα κύρια μέσα για την επίτευξη των στόχων του.

  Οι επικεφαλής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η Διοίκηση της Εταιρείας και ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη συνεχή εποπτεία, την ανανέωση και τη συνεχή βελτίωση όλων των συνιστωσών του συστήματος, καθώς και της τρέχουσας πολιτικής, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις.

  Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής που εγγυάται την ποιότητα είναι η ενίσχυση του ΙΕΕ, ικανοποιώντας τους πελάτες του όλο και περισσότερο και προσφέροντας στο προσωπικό του καλύτερο βιοτικό επίπεδο, πιο δημιουργική εργασία και ένα αίσθημα ασφάλειας.

  Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου – 08.06.2018