• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Σκοπός του έργου BIOPROSPECT είναι να διερευνήσει και να τεκμηριώσει την οικονομική αξία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασικών περιοχών και τους τρόπους της βιώσιμης κεφαλαιοποίησης τους, ως μέσο για την αειφορική διαχείριση, ανάπτυξη και προστασία των περιοχών.

  Η Βαλκανική χερσόνησος διακρίνεται από πλούσια βιοποικιλότητα τόσο στην χλωρίδα όσο και στην πανίδα. Η μείωση και η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι χώρες των Βαλκανίων και των τριγύρω περιοχών. Ειδικότερα, τα δάση αυτών των περιοχών διαθέτουν ισχυρό δυναμικό για την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας, καθώς το δάσος μπορεί να εκτιμηθεί ως φυσικό κεφάλαιο, λόγω της ανανεώσιμης παραγωγής οικοσυστημικών υπηρεσιών (λ.χ. διατροφή, ξυλεία, έλεγχος νερού, εδάφους και κλίματος, αναψυχή κ.ο.κ.). Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2015), υπάρχουν ακόμη αρκετά κενά στη γνώση γύρω από τη βιοποικιλότητα, γεγονός που οδηγεί στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών από δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που έχουν ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν  από την αξιοποίηση της βιοποικιλότητας.

  Για τους παραπάνω λόγους, ένας στόχος προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για το έτος 2020, είναι η χαρτογράφηση και η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, τα κριτήρια αποτίμησης της οικονομικής αξίας τέτοιων υπηρεσιών καθώς και η ενσωμάτωση των οικονομικών αξιών της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως το 2020.

  Οι ειδικοί στόχοι του έργου BIOPROSPECT είναι:

  1. H παροχή λειτουργικών εργαλείων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των δασών μέσω της οικονομικής αποτίμησης και της βιώσιμης κεφαλαιοποίησής της.
  2. Η πιλοτική εφαρμογή της χαρτογράφησης και οικονομικής αποτίμησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της οικονομικής αποτίμησης της βιοποικιλότητας των δασών. Ακόμη, ο υπολογισμός του οφέλους από την κεφαλαιοποίηση τους.
  3. Η διαχείριση των περιοχών αυτών με βάση οικονομικούς όρους (που προκύπτουν από την οικονομική αποτίμηση της βιοποικιλότητας) και η πρόταση πολιτικών πρωτοβουλιών στην περιοχή της Βαλκανικής.

  Το Έργο BIOPROSPECT υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκάνια – Μεσόγειος 2014-2020», έχει διάρκεια 24 μήνες (Οκτώβριος  2017 – Οκτώβριος 2019) και συμμετέχουν σε αυτό 8 εταίροι από τις 5 χώρες του Προγράμματος.

  Εταίροι του Έργου

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης- Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης-Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
  • Δήμος του Vrapcisht, ΠΓΔΜ
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Ερευνητικό Κέντρο AGROBIOINSTITUTE, Βουλγαρία
  • Δήμος του Maliq, Αλβανία

  Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 1.206.120€

  Προϋπολογισμός ΙΕΕ: 126.500 €

  Δράσεις ΙΕΕ

  Οι κύριες δράσεις του ΙΕΕ αφορούν τη δημιουργία ταυτότητας και ιστοσελίδας του Έργου και την διεξαγωγή μελέτης για την καταγραφή οδηγιών που αφορούν τη βιώσιμη κεφαλαιοποίηση των πολιτιστικών δράσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη. Το ΙΕΕ θα διεξάγει ακόμη μελέτη για την βελτίωση της προσβασιμότητας και της εκπαιδευτικής αξίας των προστατευόμενων περιοχών. Τέλος, θα πραγματοποιήσει δράσεις κινητοποίησης των εμπλεκόμενων με τη βιοποικιλότητα φορέων σε μια πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα και θα στήσει μία κινητή έκθεση όπου θα παρουσιάζεται η εφαρμογή και τα αποτελέσματα του Έργου