• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 •  

  1 Μαρτίου 2018

  Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών: α) Ανάπτυξης Ιστοσελίδας, β) Σχεδιασμού και Παραγωγής Εντύπων και Αναμνηστικών και γ) Συμβούλου Επικοινωνίας στο πλαίσιο του Έργου BIOPROSPECT: Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas.

  Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξής του διαγωνισμού μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

   

  Πληροφορίες:

  Τηλ.: 2310 291 506 / 2310291537

  Fax: 2310 291 609

   

   

   

   

  Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries