• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 •  

   

   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

  Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» στο πλαίσιο του έργου VineSOS: SOS for endangered traditional vine varieties, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG “Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 11/10/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.750,00€ (πλέον ΦΠΑ).

  Δείτε το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εδώ.

  Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries