• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 •  

   

   

  Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021

  Η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και σύνταξης εκθέσεων στα πλαίσια του έργου «ALTER TRIP: Alternative Touristic Experience» το οποίο υλοποιείται υπό το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του αναδόχου της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης (αμοιβές, άλλους φόρους, τέλη, κλπ).

  Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ALTERTRIP_128

  Επικοινωνία- Πληροφορίες:

  Κουρκουρίδης Δημήτριος

  Τηλ.: 2310 291 506

  Fax: 2310 291 609

  Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries