• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  & ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

  Η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών α) Διοργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου (workshop) και μεταφοράς συμμετεχόντων, β) Εκπαίδευσης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το σεμινάριο, γ) Δημιουργίας υποδείγματος πρότυπου φακέλου δικαιολογητικών σύμφωνα με την οδηγία 1308/2013, με θέμα την πιστοποίηση προϊόντων αμπέλου ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), δ) Δράσεις επικοινωνίας και διανομής Αμπελογραφικού οδηγού στα πλαίσια του έργου «VineSOS: SOS for endangered traditional vine varieties».

  Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (27.204€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του αναδόχου της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Προκήρυξης (αμοιβές, άλλους φόρους, τέλη, κλπ).

  Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

  Δείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Επικοινωνία- Πληροφορίες:

  Δημήτρης Κουρκουρίδης

  2310 291 506/ 2310 291 537

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.